2021-07-09

Poštovani,

sa ciljem informativnog prikupljanja podataka ponavlja se anketa o interesu za rješavanjem stambenog pitanja iz programa društveno poticane stanogradnje –  i to putem

– KUPNJE STANOVA ili

– NAJMA STANOVA (UZ MOGUĆNOST OTKUPA)

Sve detalje programa POS-a možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

– kupnja stanova – http://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stanova-pos/put-do-stana

– najam stanova – http://apn.hr/najam-stanova-i-garaza/put-do-najma

Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21

Sukladno Pravilniku o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje (NN br. 101/2018.) Ugovorom o najmu utvrđuje se i pravo najmoprimca da tijekom trajanja najma, nekretninu koja je predmet ugovora o najmu kupi od APN-a.

Kupoprodajna cijena stana, utvrđena na način propisan člankom 22. Pravilnika, umanjit će se za iznos plaćene najamnine, najmoprimcima koji uredno ispunjavaju svoje obveze iz sklopljenog ugovora o najmu:

– ako od zaključenja ugovora o najmu do podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o kupoprodaji prođe manje od 36 mjeseci, kupoprodajna cijena će se umanjiti za cjelokupni iznos plaćene najamnine;

– ako od zaključenja ugovora o najmu do podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o kupoprodaji prođe više od 36 mjeseci ali ne više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijena će se umanjiti za 85% iznosa uplaćene najamnine.

Ako se kupoprodajna cijena plaća u gotovini, ukupno uplaćeni iznos najamnine od trenutka podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o kupoprodaji do sklapanja istog, vraća se najmoprimcu u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Ako se kupoprodajna cijena plaća putem kredita poslovne banke i kredita APN-a, za ukupno uplaćeni iznos najamnine, od trenutka podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o kupoprodaji do sklapanja istog, umanjit će se treći obrok kredita (javna sredstva Republike Hrvatske). Ako se nakon isteka roka od 60 mjeseci na koji rok je prvotno sklopljen ugovor o najmu, zaključi novi ugovor o najmu sklopljen na sljedeće vremensko razdoblje od 60 mjeseci, kupoprodajna cijena neće se umanjivati.

Slijedom navedenog, ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana ili najam stanova (uz mogućnost otkupa)  putem ovog Programa, ispunite anketni upitnik te nam ga dostavite u roku od mjesec dana od dana objave ovog poziva  na adresu: općina Desinić, Trg svetog Jurja 7, poštom ili neposredno odnosno putem elektroničke pošte na opcina@desinic.hr.

Anketni upitnik ispunjavaju punoljetne osobe

  • s prebivalištem ili boravištem na području općine
  • oni koji nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području općine, ali imaju namjeru nastaniti se na području općine

S poštovanjem,

Općina Desinić

 

anketni upitnik POS Desinić kupnja najam