Prostorni plan Općine Desinić

 

Prostorni plan uređenja Općine Desinić (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 17/06,6/07,17/08,14/09,28/13,3/16,17/16,42/20,44/20,47/20, 27A/23,35/23)

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Desinić nakon V. izmjena i dopuna (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 35/23)


Konačan prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić 


2023-04-25

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), načelnik Općine Desinić 25. travnja 2023. objavljuje ponovljenu javnu raspravu o prijedlogu

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić

Ponovljena javna rasprava trajat će 8 dana, od 2. svibnja 2023. do 9. svibnja 2023..

Prijedlog plana je u tijeku ponovljene javne rasprave stavljen na javni uvid u Općini Desinić te na mrežnoj stranici Općine i na mrežnoj stranici izrađivača plana na adresi: http://www.aax.hr/planovi_u_izradi.

Javno izlaganje prijedloga plana održat će se u Općini Desinić 09. svibnja 2023. u 12 h.

Primjedbe na prijedlog plana u ponovljenoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni

Primjedbe se mogu davati do zaključivanja ponovljene javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 09.05.2023.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Desinić. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 09.05.2023. do 15h.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonko Škreblin

 V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA  UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ-PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU


2023-03-20

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), načelnik Općine Desinić objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

 V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić

Javna rasprava o prijedlogu V.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić trajat će 8 dana, od 21. ožujka 2023. do 28. ožujka 2023. godine.

Prijedlog plana je u toku javne rasprave stavljen na javni uvid u Općini Desinić te na mrežnoj stranici Općine Desinić  i na mrežnoj stranici izrađivača plana na adresi: http://www.aax.hr/planovi_u_izradi.

Javno izlaganje prijedloga plana održat će se u Općini Desinić, Trg svetog Jurja 7, Desinić dana 28.03.2023. u 12:00 sati.

Primjedbe na prijedloge planova mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 28.03.2023.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Desinić. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 28.03.2023. do 15h.

OPĆINSKI NAČELNIK 

Zvonko Škreblin

 PRIJEDLOG V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ZA JAVNI UVID


Prostorni plan uređenja OPĆINE DESINIĆ Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 17/06., 6/07., 17/08, 14/09., 28/13., 3/16., 17/16., 42/20. i 44/20. – ispravak

Elaborat pročišćenog teksta odredbi za provedbu plana  i grafičkog dijela plana nakon IV. izmjena i dopuna Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 47/20


Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Desinić, nakon 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić utvrđen  je dana 12. studenoga, a objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 47/2020

Tekstualni dio 

Grafički dio 


ODLUKA O DONOŠENJU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ

prostorni plan –  tekstualni dio

prostorni plan grafički dio

NA_KATASTRU /  1-5000 / pdf

NA_KATASTRU_S_ORTOFOTOM pdf 


OBAVIJEST O IZRADI 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članaka 13. i  30.  Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 11/13, 11/18) Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 15. sjednici održanoj dana  13. 09.  2019. donijelo je ODLUKU O IZRADI  4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_41.pdf
Postupak izrade i donošenja ovog Plana temelji se na odredbama članaka 81.- 113., te članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18 18 i 39/19)

Tijekom primjene važećeg Plana pokazala se potreba za ovim izmjenama i dopunama vezanim uz pojedinačne zahtjeve za intervenciju u Planu. To se poglavito odnosi na proširenja građevinskih područja naselja, uključivo proširenje površine ugostiteljsko turističke i gospodarske namjene (poslovne). Uz to, na području Općine uočeni su problemi u realizaciji plana koje ovim izmjenama i dopunama treba korigirati. Isto tako, u javnoj raspravi se očekuju i dodatne primjedbe i zahtjevi za intervencijama u obuhvaćenom prostoru.


09.09.2019 INFORMIRANJE O POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IV. IZMJENE

Općina Desinić informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18.) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08.) 


05.06.2019 INFORMIRANJE O POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ

Općina Desinić informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18.) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08.) 01.10.2016 Prostorni plan uređenja općine Desinić – Izmjene i dopune


01.10.2016 Prostorni plan uređenja općine Desinić

01.04.2016  ODLUKA O DONOŠENJU 3.  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


21.12.2015 ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ 


10.12.2015 OBJAVA IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


23.10.2015JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


29.06.2015 Prijedlog III. izmjena i dopuna PPUO Desinić