Sprječavanje sukoba interesa

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN broj 143/21, dalje: Zakon)   

Izvadak iz Zakona


Obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa

Članak 4.

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

(2) Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovoga članka prati tijelo državne uprave nadležno za koordinaciju mjera za sprječavanje korupcije.

(3) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

(4) Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

(6) Nadzor nad ispunjenjem obveza iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka provodi Povjerenstvo.


Zakon stavkom 1. članka 4. propisuje obvezu predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donošenja kodeksa ponašanja. 

Stoga je Općinsko vijeće Općine Desinić  na svojoj svojoj 7. sjednici održanoj 31.05.2022. godine donijelo Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u općini Desinić KLASA: 024-01/22-01/35, URBROJ: 2140-10-02-22-01. / .doc


Popis udjela iz članka 4. stavka 4. Zakona