Zakoni i ostali propisi

ZAKONI I OSTALI PROPISI  KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15,69/22  objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa kao i poveznice na objave akata u Narodnim Novinama, a  koji se odnose na područje rada  Općine Desinić:

FINANCIJE

 • Zakon o proračunu, Narodne novine, br. 144/21)
 • Zakon o reviziji Narodne novine, broj  127/17
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti , Narodne novine, br. 111/18, 83/23
 • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Narodne novine, broj  141/06, 102/19
 • Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16, 106/18121/19, 32/2042/20114/22
 • Zakon o općem upravnom postupku , Narodne novine, br. 53/91103/96, 47/09, 110/21
 • Zakon o porezu na dobit , Narodne novine, br. 177/0490/0557/06146/0880/1022/12148/13143/1450/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22114/23
 • Zakon o porezu na dohodak Narodne novine, br. 115/16,106/18, 121/19, 32/20, 138/20
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13148/13143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20
 • Zakon o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08152/0894/0918/1122/12144/12148/1341/14143/14115/16, 106/18
 • Zakon o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/0935/13158/1341/14143/14
 • Zakon o porezu na promet nekretnina, Narodne novine, br. 115/16,  106/118
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/9333/0073/0059/01107/01117/01150/02147/03132/0626/0773/0825/12147/14100/15115/16, 127/17, 138/20  
 • Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, Narodne novine, br. 72/13 121/19 , 22/20 
 • Zakon o trošarinama  Narodne novine broj: 106/2018 , 121/19144/21 
 • Zakon o upravnim pristojbama, Narodne novine, br. 115/16
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi, Narodne novine“ broj  92/21 , 93/21 (ispravak) , 95/21 (ispravak)  
 • Zakon o sudskim pristojbama, Narodne novine, br.  118/18 
 • Zakon o Poreznoj upravi, Narodne novine, br. 115/16 98/19  
 • Zakon o kamatama Narodne novine, broj  94/04, 35/05
 • Ovršni zakon Narodne novine 112/1225/1393/1455/1673/17, 131/20
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Narodne novine, broj  68/1802/2046/2047/20
 • Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Narodne novine, broj  55/13
 • Zakon o računovodstvu Narodne novine, broj  78/15134/15120/16116/1842/2047/20– ispravak
 • Zakon o koncesijama, Narodne novine, br. 69/17, 107/20
 • Uredba o standardnim obrascima i njihovoj objavi 100/17)
 • Pravilnik o registru koncesija (Narodne novine, br. 1/18)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15; 121/16NN 99/1825/19),  98/19,  32/20,  42/20, 126/21  
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/1593/15135/152/1728/17112/18 126/19)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13102/171/20)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10,120/13, 1/20)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14115/1587/163/18, i 126/19,  108/20  
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine, broj 128/09142/14 i 23/19, 83/21  
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09, 139/10)
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13, 57/15)
 • Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru Narodne novine, broj  35/08130/11
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13, 94/14)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19)
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (Narodne novine, br. 69/19)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru Narodne novine, broj  42/2016,  77/19 
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila Narodne novine, broj  95/19
 • Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Narodne novine, broj  132/11
 • Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Narodne novine, broj  70/12
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi NN 94/2018
 • Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (NN 1/19,  1/20), izmjene (NN 1/21)

POLJOPRIVREDA

 • Zakon o poljoprivredi, Narodne novine broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 
 • Zakon o državnim potporama, Narodne novine, br. 47/14, 69/17
 • Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/2021)

IZGRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA

 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš  (Narodne novine broj 3/17)
 • Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
 • Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19, 125/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15114/18110/19, )
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15118/18, 110/19)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12143/1365/1714/19)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14107/1520/1798/19121/19)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 46/1898/19)
 • Pravilnik o manje složenim radovima („Narodne novine“ broj 14/20)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/1998/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15118/18110/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15114/18110/19)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 16/07124/10121/169/17,112/18
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“ broj 56/1352/1850/20)
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 25/18)
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Narodne novine, broj   80/11
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste Narodne novine, broj   53/02
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima Narodne novine, broj  112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20
 • Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada Narodne novine, broj 90/10111/10, 55/12)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99151/03157/03100/0487/0988/1061/1125/12136/12157/13152/1498/1544/1790/1832/2062/20, 117/21 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO, STANOVANJE, GOSPODARENJE OTPADOM

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

 • Zakon o zemljišnim knjigama  Narodne novine, broj NN 63/19
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Narodne novine, broj: 91/9668/98137/9922/0073/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/1481/15– pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta
 • Zakon o upravljanju državnom imovinom Narodne novine, broj  52/18
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Narodne novine, broj  80/11

DRUŠTVENE DJELATOSTI

ENERGETSKA UČINKOVITOST

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE